• .
  • .

 

عضويت در شوراها و انجمن ها

شرکت تجارت الکترونيکي ارتباط فردا در تاريخ 91/02/05 به عضويت شوراي عالي انفورماتيک پذيرفته شده و با رتبه 4 ، داراي گواهي رتبه بندي و احراز صلاحيت شرکت هاي انفورماتيکي از دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيک کشور مي باشد و از حوزه تخصصي اين شورا و رهنمودهاي آن بهره مند مي شود.

همچنين شرکت تجارت الکترونيکي ارتباط فردا در تاريخ 91/02/30 به عضويت انجمن صنفي رايانه کشور پذيرفته شده واز جايگاه فني و تخصصي اين انجمن برخوردار مي باشد.و هم اکنون نيز اين شرکت به عضويت مرکز فرهنگ سازي و آموزش شبکه بانکي کشور(فابا)در آمده است.


فصل فردا

 

 

 

گزارش تراکنش ها

برندگان جوایز جشنواره

 

 

داشبورد مدیریتی